top of page

OPĆI UVJETI

1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

 

Svaka proslijeđena narudžba podrazumijeva da Klijent prihvaća ove opće uvjete prodaje bez posebnih dodatnih dokumenata. 

 

Posebni uvjeti su prihvatljivi isključivo u pisanom obliku.

 

Izvršenje usluge od strane Pružatelja usluge podrazumijeva da Klijent prihvaća ove opće uvjete te da odustaje od vlastitih općih uvjeta kupnje.

 

2. NARUDŽBA / PONUDA

 

Pružatelj usluge će za svaku narudžbu Klijenta izdati besplatnu ponudu na temelju dostavljenog teksta za prevođenje ili prema dobivenim informacijama od strane Klijenta.

 

Ponuda koju Pružatelj usluge dostavlja Klijentu poštom ili elektroničkom poštom, sadrži:

 

 • Broj stranica ili riječi koje se prevode;

 

 • Jezik prijevoda;

 

 • Načine određivanja cijene usluge. Usluga se obračunava bilo paušalno, bilo prema provedenom vremenu ili prema tarifi Pružatelja usluge koja vrijedi na dan pisanja ponude, prema broju znakova izvornog teksta(odnosno znakova koji su sadržani u tekstu koji se prevodi) ili ciljanog teksta (odnosno znakova u prevedenom tekstu) prema alatima u Word-u Microsofta, "Brojanje riječi" po retku, stranici, satu;

 

 • Rok isporuke usluge prijevoda;

 

 • Format dokumenta za prevođenje u slučaju posebnog formata stranice dokumenta za isporuku;

 

 • Eventualno povećanje cijena zbog hitnoće, specifične terminologije ili drugog zahtjeva koji ne spada u uobičajeno poslovanje Pružatelja usluga

 

U znak potvrde narudžbe, Klijent je dužan dostaviti Pružatelju usluga potvrdu o izvršenoj uplati prema ponudi putem elektroničke pošte što podrazumijeva prihvaćanje predračuna. Ukoliko Klijent nedostavi potvrdu o uplati Pružatelj usluge zadržava pravo ne započeti s uslugom. 

Ukoliko gore navedeni uvjeti nisu zadovoljeni u roku od 15 dana od datuma dostave ponude, smatrat će da je Klijent odustao od narudžbe.

 

Pružatelj usluge zadržava pravo, nakon što je o tome izvijestio Klijenta, povećanja tarife usluge i/ili nemogućnost poštivanja datuma isporuke koji je potvrđen na početnoj narudžbi Klijenta u sljedećim slučajevima:

 

 • Dodatna izmjena ili dodatak dokumentima za prijevod koje je Klijent izvršio nakon što je Pružatelj usluge isporučio ponudu, u kojem slučaju Pružatelj usluge zadržava pravo promijeniti tarifu prema obimu dodatnog teksta;

 

 • Kad za izradu ponude nije dostavljen na uvid tekst za prijevod. Ako je ponuda trebala biti napravljena samo prema navedenom približnom broju znakova i izvatku iz sadržaja.

 

 • Ukoliko se Klijent izričito ne slaže s novim uvjetima isporuke i/ili obračuna, Pružatelj usluge zadržava pravo ne započeti uslugu. Osim u slučaju da je na ponudi drugačije navedeno, troškovi proizašli iz pružanja usluge (slanje express poštom, brzom dostavom i sl.) su na teret Klijenta.

 

Popusti, sniženja ili primjena niže tarife, prema postotku ili paušalno, su diskreciono pravo Pružatelja usluge i to samo za konkretnu uslugu. Eventualni popust Klijentu ne daje pravo popusta za sljedeće usluge. 

Ukoliko Klijent nije zatražio, Pružatelj usluga će zaračunati prijevod prema važećem cjeniku. 

 

3. DOKAZ

 

Kao dokaz postojanja prihvaćanja ponude, Klijent se slaže da će smatrati originalom i stvarnim dokazom faks, elektroničku poštu i fotokopiju.

 

4. AKONTACIJA

 

Za narudžbe za koje nije provjereno koliko imaju znakova, Pružatelj usluge će zatražiti uplatu akontacije za broj znakova koji je siguran. U tom slučaju, klijent će uplatiti preostali dio po završenom prijevodu a prije isporuke prijevoda. 

 

5. ROK ISPORUKE  

 

Kad Pružatelj usluge primi cjelokupan tekst za prijevod, rok isporuke naveden na ponudi se primjenjuje samo pod uvjetom da je Klijent potvrdio svoju narudžbu prema načinima određenim u točki 2 u roku od 3 (tri) radna dana počevši od datuma primitka ponude. Nakon tog roka, Pružatelj usluge može promijeniti datum isporuke.    

 

6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGA 

 

Pružatelj usluge će izvršiti prijevod stručno i vjerno originalu vodeći računa o svemu što je Klijent dostavio (glosari, crteži, slike, kratice). Pružatelj usluge nije odgovaran za sadržaj originalnog teksta (štamparske greške, pravopis, gramatika) ili za nekoherentnost teksta što je isključiva odgovornost Klijenta. 

 

7. OBVEZE KLIJENTA 

 

Klijent se obvezuje dostaviti prevoditelju svu potrebnu tehničku dokumentaciju potrebnu za razumijevanje teksta i u slučaju potrebe, zahtijevanu specifičnu terminologiju. Ukoliko klijent to ne učini, Pružatelj usluge nije odgovoran za eventualno pogrešan izbor terminologije ili prekoračenje roka isporuke.

 

Klijent ima na raspolaganju 10 kalendarskih dana od primitka prijevoda za ulaganje eventualnih prigovora. Nakon isteka 10 dana po primitku prijevoda, smatra se da je prijevod prihvaćen i više neće biti prihvaćeni prigovori. U tu svrhu, Klijent se slaže da će smatrati dokazom isporuke potvrdu o primitku poštom, faksom ili elektroničkom poštom. 

 

8. POVJERLJIVOST

 

Pružatelj usluge se obvezuje poštivati povjerljivost dostupnih informacija za vrijeme i nakon izvršene usluge. Originali se vraćaju Klijentu.

 

Pružatelj usluge nije odgovoran ukoliko bi dokumenti bili otuđeni ili preinačeni putem Interneta. Iz tog razloga, Klijent je taj koji će obavijestiti, prije ili nakon narudžbe, o načinima prijenosa povjerljivih podataka.   

 

9. FORMAT  

 

Prijevod se isporučuje elektroničkom poštom u formatu PDF ili po izričitom zahjtevu Klijenta u formatu word. Na zahtjev, može biti isporučena poštom ili faksom, na cd-u. O svim ostalim načinima isporuke Pružatelj usluge i Klijent se moraju dogovoriti iz čega može proizaći dodatni obračun. 

 

10. ODGOVORNOST  

 

Odgovornost Pružatelja usluge je ograničena jedino na iznos računa.

 

Ni u kojem slučaju Pružatelj usluge nije odgovoran za sadržaj niti stil teksta koji se prevodi . 

Rokovi isporuke su određeni okvirno i njihovo nepoštivanje ne može imati za posljedicu penale zbog kašnjenja. Prevoditelj nije odgovoran za štetu koju je pretrpio Klijent zbog nepravovremene isporuke prijevoda uslijed više sile (tehnički problemi, nestanak struje, nemogućnost povezivanja na Internet).  

 

11. KOREKCIJE I LEKTORIRANJE  

 

U slučaju neslaganja oko pojedinih točaka prijevoda, Pružatelj usluge može izvršiti ispravke zajedno s Klijentom. Ukoliko prijevod treba biti publiciran, prevoditelj će prije tiskanja izvršiti još jedno lektoriranje nakon što je o tome dobio dokaz od tiskare.

 

Osim ako nije drugačije određeno, sva naknadna lektoriranja ili ispravci bit će posebno naplaćeni. 

 

12. NAČIN PLAĆANJA  

 

Osim za posebne slučajeve, sve usluge pismenog prevođenja su plaćene unaprijed prema ponudi, prije isporuke prijevoda. 

 

U slučaju plaćanja iz inozemstva, iznos za uplatu će biti uvećan za bankarske provizije.

 

U slučaju kašnjenja plaćanja, nakon datuma dospijeća, bit će zaračunate zakonske zatezne kamate. 

Prijevod ostaje vlasništvo Pružatelja usluge sve dok nije podmiren račun.

 

13. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I AUTORSKO PRAVO  

 

Pružatelj usluge nije odgovoran za intelektualno vlasništvo teksta ili dokumenta za prijevod.

 

Prije no što donese tekst na prijevod, Klijent mora biti siguran da na to ima pravo. Dakle, Klijent mora biti ili autor teksta ili imati pismeno dopuštenje nositelja autorskog prava.

 

Iz toga razloga, Pružatelj usluge se ne može ni u kojem slučaju smatrati odgovornim ukoliko je Klijent povrijedio intelektualno ili autorsko pravo. U tom slučaju, Klijent sam snosi sve eventualne štete i financijske posljedice koje bi proizišle iz njegova nemara. Klijent je svjestan činjenice da je prijevod autorsko djelo i stoga intelektualno vlasništvo prevoditelja. Iz toga razloga, u slučaju izdavanja prevedenog teksta, klijent se obvezuje da će ime prevoditelja biti svuda navedeno u skladu sa Zakonom o intelektualnom vlasništvu i autorskom pravu.

 

14. POVLAČENJE NARUDŽBE  

 

U slučaju povlačenja narudžbe u tijeku prevođenja, bez obzira na razlog nema povrata uplaćenih sredstava po ponudi

 

15. RJEŠAVANJE SPORA

 

Strane se obvezuju eventualne sporove riješiti sporazumno. Ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. 

 

 

KORISNIK OVIH STRANICA PRIHVAĆA SLJEDEĆE UVJETE

 

 • Dokumenti, slike i ostalo objavljeno na ovoj stranici je vlasništvo Marine Škunce Fabijanić

 

 • Vlasnik stranice nije odgovoran za sadržaje stranica za koje nudi linkove. Linkovi su ponuđeni u svrhu potpunije usluge informiranja. Posjetitelj ove stranice koristi ponuđene linkove na vlastitu odgovornost

 

 • Vlasnik stranice može slobodno koristiti informacije koje su posjetitelji stranice poslali.

 

 • Vlasnik ove stranice je zahvalan za komentare i prijedloge posjetitelja stranice. Ukoliko ste zainteresirani za poslovnu suradnju, ispunite Kontakt obrazac i pošaljite. 

 

 • Vlasnik stranice može slobodno koristiti informacije koje su posjetitelji stranice poslali.

 

Osobni podaci posjetitelja ili naručitelja usluge se koriste isključivo u svrhu zbog koje su traženi i ne dijele se ni s kim.

 

 

Vlasnik i odgovorna osoba za sadržaj ove stranice je:

Marina Škunca, direktor 

PREVODITELJI I SUDSKI TUMAČI KOJE UPRAVO TRAŽITE!
00385 98 459 866 
info@sentenca.info
Pomerio 5/II, Rijeka
ponedjeljak - petak 09 - 17 h
bottom of page